Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

12 Października 2022 r.

12 października 2022 r. pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, a Miastem Zielona Góra została podpisana umowa o udzielenie grantu na Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych.

Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Projekt skierowany jest do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie psychicznym zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. W szczególności. Beneficjentami projektów mają być mieszkańcy DPS.

Realizatorem projektu będzie Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze, który uzyskał wsparcie w wysokość 2 341 850,00 zł

Działania realizowane w ramach programu zostały zaplanowane w oparciu o „Ogólnopolskie ramowe wytyczne tworzenia lok. planów deinstytucjonalizacji (przeniesienie opieki z instytucji do środowiska lokalnego tj. „udomowienie usług opiekuńczych”

Na potrzeby projektu zostanie powołana grupa robocza, w której skład wejdą pracownicy ds. deinstytucjonalizacji. Zadaniem grupy będzie stworzenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji zgodnie z wytycznymi

Ponadto w ramach projektu między innymi:

  • stworzone zostaną dwa mieszkania chronione dla 12 osób. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie możliwości udzielenia wsparcie nakierunkowanego na usamodzielnienie podopiecznych.
  • przeszkoleni zostaną pracownicy DPS, aby mogli udzielać wsparcia osobom potrzebującym pomocy w ich środowisku lokalnym,ł
  • łączna Liczba osób przebywających w opiece instytucjonalnej objętych planem deinstytucjonalizacji” wyniesie 100 osób,
  • liczba pracowników instytucji wspartych w zakresie przygotowania i wdrażania procesu deinstytucjonalizacji usług” wyniesie min. 60 osób,
  • liczba osób, które przejdą z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej” wyniesie 30 osób,
  • liczba pracowników opieki instytucjonalnej którzy rozpoczną świadczenie usług w społeczności lokalnej” wyniesie 21 osób
  • opracowny zostanie lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych dla Zielonej Góry

Wdrożenie projektu wpisuję się w „Strategię rozwoju usług społecznych na lata 2021 do 2030 z perspektywą do 2035 roku”

Efektem działań prowadzonych w ramach programu będzie zapobieganie umieszczeniu osób niesamodzielnych w instytucjach opieki całodobowej przez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie usamodzielnienia.

termin realizacji: sierpień 2022 do 31 sierpnia 2023

Skip to content