Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Cyfrowej Strony Internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej 11 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://dpskombatant.zgora.pl/

Dodatkowe informacje:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-29-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 68 324 56 55 z Krzysztofem Łozińskim lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: k.lozinski@dpskombatant.zgora.pl . Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku
 • Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się sekretariat Domu, do którego można dostać się wózkiem inwalidzkim..
 • W budynku znajdują się cztery windy osobowe przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windy znajdują się przed wejściem na pawilon A, na końcu korytarza pawilonu B, przy łączniku pawilonów C i pawilonu D oraz po prawej stronie od wejścia głównego w części administracyjnej. Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze pawilonu B.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ,nie zastosowano oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z parkingu do budynku DPS nie jest ograniczony barierami architektonicznymi.
 • Do budynku Domu Pomocy Społecznej jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 • Dom Pomocy Społecznej nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Kontakt z Domem Pomocy Społecznej możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
 • telefonicznie pod numerem 68 327 08 38,
 • korespondencję pisemną kierowaną na adres: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska 11, 65-225 Zielona Góra.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skip to content