SPOŁECZNE REMEDIUM

24 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Miastem Zielona Góra została podpisana umowa o udzielenie grantu na wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w ramach projektu pn. Społeczne remedium nr: POWR.02.08.00-00-0105/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2,8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze uzyskał wsparcie w kwocie 797 668,60 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

  • przyznanie dodatków finansowych dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,
  • zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,
  • zakup środków ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,