Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

12 października 2022 r. pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, a Miastem Zielona Góra została podpisana umowa o udzielenie grantu na Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych.

Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Projekt skierowany jest do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie psychicznym zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra. W szczególności beneficjentami projektów mają być mieszkańcy DPS.

Realizatorem projektu będzie Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze, który uzyskał wsparcie w wysokość 2 341 850,00 zł.

Działania realizowane w ramach programu zostały zaplanowane w oparciu o „Ogólnopolskie ramowe wytyczne tworzenia lok. planów deinstytucjonalizacji (przeniesienie opieki z instytucji do środowiska lokalnego tj. „udomowienie usług opiekuńczych”).

Na potrzeby projektu zostanie powołana grupa robocza, w której skład wejdą pracownicy ds. deinstytucjonalizacji. Zadaniem grupy będzie stworzenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji zgodnie z wytycznymi.

Ponadto w ramach projektu między innymi:

  • stworzone zostaną dwa mieszkania chronione dla 12 osób. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie możliwości udzielenia wsparcie nakierunkowanego na usamodzielnienie podopiecznych.
  • przeszkoleni zostaną pracownicy DPS, aby mogli udzielać wsparcia osobom potrzebującym pomocy w ich środowisku lokalnym,
  • łączna liczba osób przebywających w opiece instytucjonalnej objętych planem deinstytucjonalizacji wyniesie 100 osób,
  • liczba pracowników instytucji wspartych w zakresie przygotowania i wdrażania procesu deinstytucjonalizacji usług wyniesie min. 60 osób,
  • liczba osób, które przejdą z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej wyniesie 30 osób,
  • liczba pracowników opieki instytucjonalnej którzy rozpoczną świadczenie usług w społeczności lokalnej wyniesie 21 osób
  • opracowny zostanie lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych dla Zielonej Góry.

Wdrożenie projektu wpisuję się w „Strategię rozwoju usług społecznych na lata 2021 do 2030 z perspektywą do 2035 roku”.

Efektem działań prowadzonych w ramach programu będzie zapobieganie umieszczeniu osób niesamodzielnych w instytucjach opieki całodobowej przez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie usamodzielnienia.

termin realizacji: sierpień 2022 do 31 sierpnia 2023

SPOŁECZNE REMEDIUM

24 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Lubuskim, a Miastem Zielona Góra została podpisana umowa o udzielenie grantu na wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w ramach projektu pn. Społeczne remedium nr: POWR.02.08.00-00-0105/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2,8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze uzyskał wsparcie w kwocie 797 668,60 zł. Środki przeznaczone zostaną na:

  • przyznanie dodatków finansowych dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,
  • zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa COVID-19 dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,
  • zakup środków ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,

Skip to content