RODO

Klauzula informacyjna Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze, 65-225 Zielona Góra, ul. Lubuska 11
 2. W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pani Maja Miasojed, z którą można się  skontaktować drogą elektroniczną : e-mail iod@dpskombatant.zgora.pl
 3. Dom przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej (art.6 ust.1 lit.c RODO) t.j. realizacji zadań statutowych i  ustawowych;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami ( art. 6 ust. 1 lit.a RODO);
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie  w zakresie i celu określonym w treści zgody ( 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i  przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W sytuacji , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej lub nie zawarcie umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze z  siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej 11 („Administrator”);

2) celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze  ;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4) monitoring obejmuje powierzchnię korytarzy wewnętrznych oraz holu przy drzwiach wejściowych do DPSdK na poszczególnych piętrach teren wokół budynków (wejście główne, drogi dojścia, wyjście ewakuacyjne, teren zlokalizowany wokół  budynków) które stanowią siedzibę Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze ;

5) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;

9) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

a) dostępu do danych osobowych,

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

10) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery) umieszczana jest w widocznym miejscu na ogrodzeniu obiektu/w budynku/na drzwiach wejściowych.
  1. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze  : Inspektor ochrony danych, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Lubuska 11, adres e-mail: iod@dpskombatant.zgora.pl.
Skip to content