Nowe Rekomendacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie luzowania obostrzeń

Od 1 czerwca 2021 roku Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 mogą dowolnie opuszczać placówkę.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 16/2021

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

w Zielonej Górze

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie luzowania obostrzeń w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze.

                Na podstawie rekomendacji  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ws. luzowania obostrzeń w domach pomocy społecznej i placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przekazanych pismem z dnia 26 maja 2021 (PS-I.9421.2.188.2021.KBej) przez Wojewodę Lubuskiego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady luzowania obostrzeń w DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze stanowiące załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom socjalnym w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze oraz zobowiązuje się do zapoznania pozostałych pracowników  i Mieszkańców z zasadami luzowania obostrzeń.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 r.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Wioletta Baziuk

Dodaj komentarz

Skip to content